Podstrona: Stypendium ministra dla studentów / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia student składa w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub artystycznych, lub sportowych w terminie:

 • wypełnianie w systemie od 4 do 12 października 2023 r.
 • składanie wniosków z dokumentami od 9 października do 12 października 2023 r. (budynek J, p. 118 )

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 należy składać poprzez system ZSUN/OSF. Wniosek przygotowuje pracownik Biura Pomocy Materialnej dla Studentów, który jako koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy wystąpili o złożenie wniosku.

Dane kontaktowe:

nataliad@prz.edu.pl, tel. 17 743 2131, a.wojcik@prz.edu.pl, tel. 17 743 2514

Biorąc pod uwagę powyższe, student, który będzie się ubiegał o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia, powinien w terminie   od dnia  4 do  12 października br. napisać e-mail do w/w pracownika z prośbą o założenie konta z hasłem w celu złożenia wniosku o stypendium Ministra (e-mail powinien być wysłany z konta studenckiego i zawierać dane studenta, dane dotyczące kierunku, roku i semestru studiów, dane kontaktowe np. telefon oraz informację czy  ubiegał się już o to stypendium, a jeżeli tak to w którym roku i jaką decyzję otrzymał) lub zgłosić się osobiście do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów p. 011  lub p.101).

1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 428)

2. Warunki otrzymania stypendium

Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium nie przysługuje również studentowi, w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia – gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego – nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

3. Tryb składania wniosku o stypendium

Wnioskodawca stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych określonych w pkt 2 oraz 4 niniejszej informacji lub jeżeli nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 r.
Powinny to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, od dnia:

1) rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,

2) rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,

3) 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

- do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

 

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

4. Tryb przyznawania stypendium

Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej przez Ministerstwo. Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów. Wnioski na rok ak. 2023/2024 zostaną rozpatrzone do dnia 31.03.2024 r.

Kryteria przyznawania

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
 • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (na rok akademicki 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Wyjątek ten dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

Szczegółowe informację dotyczące wnioskowania o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, kryteria, dane dotyczące osiągnięć, załączniki i przykładowe oświadczenia są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję